REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W BANKU TWARZY GAWAGAI STUDIO


   1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Banku Twarzy jest Agnieszka Rurkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GAWAGAI STUDIO z siedzibą w Poznaniu przy ul. Parkowej 1/4 posiadająca nr NIP 9860204 712 (zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania oraz uczestnictwa w Banku Twarzy.
 3. Warunkiem nabycia statusu uczestnika w Banku Twarzy jest:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej, zaś w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadających takiej zdolności – zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo.
b) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w celach związanych z uczestnictwem w Banku Twarzy, obejmujących czynności wskazane w § 2 Regulaminu.
 1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o:
 • Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Uczestnik, w wyniku działań promocyjnych Organizatora lub z jego udziałem, zawarł umowę zlecenia,
 • Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która bierze udział w Banku Twarzy i zawarła z Organizatorem umowę o współpracy,
 • Umowie Uczestnictwa – należy przez to rozumieć umowę o współpracy zawartą pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 
2. 
Zasady uczestnictwa 

 1. W celu zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w Banku Twarzy, zainteresowany wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.gawagai.pl albo w siedzibie Organizatora, podając dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydaturyUczestnikabez podaniaprzyczyny.
  W szczególności na ryzyko odrzucenia narażone są materiały i zdjęcia nieestetycznie wykonane lub takie, co do których Organizator ma zastrzeżenia.
 3. Z chwilą akceptacji zgłoszenia, następuje zawarcie Umowy Uczestnictwa, której warunki określa niniejszy Regulamin. Z ww. chwilą, osoba zgłaszająca nabywa status Uczestnika.
 4.  Uczestnictwo w Banku Twarzy polega na podejmowaniu przez Organizatora działań promocyjnych na rzecz Uczestnika w celu doprowadzenia do zawarcia umów i nawiązaniawspółpracy z Klientem. Przez działania promocyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim należy rozumieć w szczególności zamieszczenie wizerunku Uczestnika w kataloguOrganizatora dostępnym na stronie www.gawagai.pl, a także na fanpage’u Organizatora prowadzonym na portalu www.facebook.com oraz w serwisie Instagram, udostępnianie portfolio Uczestnika potencjalnym Klientom oraz wyszukiwanie ofert współpracy.
 5. Organizator zobowiązuje się do:
a) czynienia wszelkich starań, aby pozyskać dla Uczestnika oferty prac reprezentacyjnych i reklamowych z udziałem Uczestnika oraz do zawierania w tym zakresie umów bądź pośredniczeniu w zawieraniu tych umów,
b) prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych Uczestników,
c) wykonywania usług doradztwa w kwestii przygotowania Uczestnika do pracy w charakterze określonym w ust. 5 lit. a, w zakresie wizerunku (image) oraz dobierania stylizacji,
d) nieodpłatnego przeprowadzania sesji zdjęciowych mających na celu rozbudowę i profesjonalizację portfolio wybranych Uczestników, na warunkach określonych w ust. 6.
 1. Decyzja co do przeprowadzenia sesji zdjęciowych, o których mowa w ust. 5 pkt 4., należy wyłącznie do Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o wykonanie sesji.
 2. Organizator nie gwarantuje w jakikolwiek sposób rezultatów działalności promocyjnej prowadzonej w ramach Banku Twarzy, w szczególności nie gwarantuje Uczestnikowi udziału w sesjach zdjęciowych i pozyskania kontrahentów.
Przystąpienie do Banku twarzy oraz korzystanie z usług określonych Regulaminem nie zobowiązuje Uczestnika do ponoszenia jakichkolwiek opłat (dotyczy to także zamieszczania zdjęć na stronach internetowych) za wyjątkiem poniesienia kosztów przejazdu na miejsce castingu.


  
3. Obowiązki Uczestników

 1.  Uczestnik zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z Organizatorem a w przypadku planowanego urlopu lub okresu, podczas którego nie będzie możliwy z nim kontakt lub udział Uczestnika w jakimkolwiek zleceniu zobowiązuje się on do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
 2. W przypadku zaakceptowania przez Uczestnika zlecenia powierzonego przez Organizatora lub Klienta za pośrednictwem Organizatora, jest on zobowiązany do wykonywania zapisów umowy danego zlecenia, a w szczególności obecności na castingach, próbach, spotkaniach oraz nagraniach, sesjach zdjęciowych, pokazach, imprezach promocyjnych lub innych wydarzeniach, których dane zlecenie będzie dotyczyć.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania każdorazowo Organizatora o zmianie własnego wizerunku, a w szczególności zmianie sylwetki, koloru i fryzury włosów, piercingu oraz tatuażach w celach informacyjnych. Informacja o zmianie wyglądu jest konieczna ze względu na charakter pracy Uczestnika.
 4. Informacja o zmianie wyglądu, wyjeździe lub braku dostępności dla Organizatora i/lub Klientów może przebiegać poprzez jeden z poniższych kanałów:
a) przekazanie informacji osobiście podczas spotkania z przedstawicielem Organizatora,
b) mailowo – na adres udostępniony na stronie internetowej Organizatora,
c) poprzez media społecznościowe bezpośrednio opiekunowi Uczestnika.


 4Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, a także wyłączne prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich materiałów i zdjęć przekazanych Organizatorowi w celu promowania jego osoby i wykonywania Umowy Uczestnictwa.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także do wyłączne prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich materiałów i zdjęć przekazywanych Organizatorowi.
 3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy Uczestnictwa polach eksploatacji,w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w w zakresie utrwalania i zwielokrotniania i opracowań – jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, w dowolnym miejscu i czasie (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięcikomputera, publicznego wykonywania i odtwarzania, wystawiania, używania we wszelkich formach reklamy, zamieszczanie na serwerze Organizatora, w tym udostępnieniedokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, także w postaci przekazów przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Organizator, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do materiałów, będzie uprawniony do dokonywania ich opracowań, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji w związku z realizacją Umowy Uczestnictwa, przy czym rozporządzanie i korzystanie z materiałów nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Uczestnika.
 5. Uczestnik  oświadcza  i  gwarantuje,  że  z  tytułu  przeniesienia  praw  majątkowych, o których mowa w ust. 1 i 2 Organizator nie poniesie żadnych kosztów, a w przypadku roszczeń osób trzecich do praw majątkowych do ww. materiałów koszty odszkodowawcze i procesowe poniesie Uczestnik.
 6. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że w przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, poniesie całkowitą odpowiedzialność z tytułu jego naruszenia, a Organizator nie będzie z tego tytułu zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek kosztów.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, głosu, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, w tym pseudonimu artystycznego, w celach niezbędnych dla wykonania Umowy Uczestnictwa.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przekazanych przez niego materiałów, zdjęć, filmów wideo, nagrań audio, informacji o wyglądzie oraz imienia, nazwiska i pseudonimu w celu wykonania Umowy Uczestnictwa przez Organizatora, w tym doprowadzenia działań promocyjnych i pozyskiwania Klientów.
 9. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie przez Organizatora przekazanych materiałów i zdjęć w celu wykonywania Umowy Uczestnictwa nie naruszy osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 5Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty poniesione przez Organizatora i/lub Klienta, wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania przez Uczestnika Umowy Uczestnictwa bądź umów zlecenia zawieranych z Klientem albo Organizatorem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów obowiązującego prawa oraz warunków niniejszej umowy, zasad BHP, a w szczególności za wynikłe stąd szkody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania siły wyższej.


  6Opłaty i prowizje

 1. Organizator nie pobiera od Uczestnika opłat abonamentowych za przedstawicielstwo, promocję Uczestnika, prowadzenie profilu Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, a także inne czynności mające na celu organizację zleceń dla Uczestnika.
 2.  Organizator nie pokrywa kosztów udziału, podróży oraz przygotowań Uczestników do castingów, na które jest on wysyłany z polecenia Organizatora. Organizator nie pokrywa również kosztów udziału, podróży i przygotowań do sesji zdjęciowych będących elementem promocji Uczestnika chyba, że z odrębnych dokumentów wynika inaczej.
 3. W przypadku podpisania przez Uczestnika jakiejkolwiek umowy na angaż do reklamy, sesji zdjęciowej, pokazu, eventu lub jakiegokolwiek działania, którego przedmiot określony jest w Umowie, zawartej za pośrednictwem lub w wyniku działań Organizatora – Organizator pobierze od Uczestnika prowizję w wysokości określonej w odrębnej umowie.
 4. W przypadku podpisania umowy przez Uczestnika bezpośrednio z Organizatorem w celu wykonywania zadań określonych w niniejszej umowie, Organizator rozliczy się z prowizji bezpośrednio z Klientem wypłacając Uczestnikowi stawkę określoną w odrębnej umowie na udział w danym zadaniu.
 5. W przypadku sesji, których celem jest promocja Uczestnika, organizowanych w tym celu przez Organizatora nie będzie pobierana od Uczestnika opłat za udział w sesji, a Uczestnik nie otrzyma za nią wynagrodzenia, chyba że Strony postanowią inaczej.


7. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w związku z uczestnictwem w Banku Twarzy, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia postępowania zgłoszeniowego po otrzymaniu zgłoszenia, a w przypadku podjęcia współpracy – przez czas obowiązywania Umowy Uczestnictwa, a także po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu, przez okres niezbędny ze względu na przepisy prawa.
 3. Organizator gwarantuje osobom zgłaszającym się oraz Uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych i oświadcza, iż posiada odpowiednie zaplecze oraz środki techniczne służące zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu ochrony.


 8. Postanowienia końcowe

 1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016 przez czas nieokreślony.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz pozyskania indywidualnej zgody Uczestnika.
 3. Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa może nastąpić w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa nie ma wpływu na zlecenia dokonane za pomocą Organizatora przed datą jej rozwiązania. W przypadku rozwiązania Umowy Uczestnictwa, Uczestnik pozostaje zobowiązany do wykonania wszelkich zleceń i udziału w kampaniach i wydarzeniach, które zostały ustalone przed datą wypowiedzenia.
 4. Wszelkie spory, których rozwiązanie nie będzie możliwe za porozumieniem stron rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.