KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego i przeprowadzeniem postępowania zgłoszeniowego do Banku Twarzy GAWAGAI jest Agnieszka Rurkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA RURKOWSKA GAWAGAI STUDIO (ul. Parkowa ¼, 60-775 Poznań), zwana dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe Administratora: numer telefonu + 48 531 811 744, adres email: kontakt@gaawagai.pl.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu przeprowadzenia postępowania zgłoszeniowego do Banku Twarzy GAWAGAI oraz – w przypadku podjęcia współpracy, w celu zamieszczenia portfolio w Banku Twarzy GAWAGAI oraz kontynuacji współpracy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia postępowania zgłoszeniowego, a w przypadku podjęcia współpracy – przez okres jej kontynuacji oraz po zakończeniu współpracy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia Twojej kandydatury w postępowaniu zgłoszeniowym i nawiązania współpracy z Administratorem.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w tym dane wizerunkowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, wizerunek. Po podaniu przez Ciebie wskazanych wyżej danych osobowych są one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora i są przechowywane okres wskazany powyżej.
 
Wyłącznym odbiorcą Twoich danych osobowych jest Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w szczególności klienci i partnerzy Administratora oraz agencje aktorskie lub modelingowe. W przypadku nawiązania współpracy – Twoje dane osobowe obejmujące wizerunek zostaną opublikowane w internetowej bazie danych „Bank Twarzy” Administratora, w otwartej witrynie, do której dostęp posiada nieograniczone grono użytkowników.
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych przekazanych Administratorowi i uzyskania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są one nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych ze zbiorów danych Administratora (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy,
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany