ZGODA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Jak uzyskać zgodę PIP?

W związku z koniecznością posiadania zgód na pracę zarobkową dziecka, poniżej umieszczamy listę dokumentów, których potrzebujemy, by uzyskać zgody dla małych modeli w Państwowej Inspekcji Pracy.

ZGODY POWINNY BYĆ WYDANE NA 2 LATA!

Przed wysłaniem do nas oryginałów, proszę zrobić kopię każdego dokumentu i zachować ją dla siebie.


Dokumenty proszę dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem:

Adres biura

Gawagai
ul. Szyperska 2/7
61-754 Poznań

Paczkomat

SII01M
Kościelna 1
62-025 Siekierki Wielkie


Zgoda w Inspekcji Pracy wydawana jest na naszą prośbę.
To my, z kompletem Państwa dokumentów występujemy do Inspektora o zgodę i jesteśmy z nim w kontakcie.
Po uzyskaniu zgody, zarówno my jak i Państwo dostajemy pocztą oryginał zgody.

Potrzebne dokumenty

1. Zgoda rodziców lub opiekunów

Zgoda OBYDWOJGA rodziców na udział dziecka w reklamie i wykonywanie przez dziecko pracy w charakterze artystycznym.

POBIERZ WZÓR ZGODY

2. Opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej
Zgodę należy uzyskać w poradni psychologiczno -pedagogicznej. Nie może być to opinia wydana przez niezależnego psychologa. Opinia ma dotyczyć braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Opinia musi być wydana na 2 lata. Poradnie mają swoje wzory.


Terminy w poradniach w większości są bardzo odległe, dlatego podjęliśmy współpracę z prywatną poradnią Uni-Terra, która jest w stanie wystawić opinię bardzo szybko lub w trakcie spotkania online. Do poradni należy umówić się mailowo: g.wilkiel@misprzedszkole.pl. W mailu należy zawrzeć wypełniony wniosek. POBIERZ WZÓR
Koszt wydania opini to 150 zł.

Adres poradni

Uni-Terra niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna
ul. Zamoyskiego 7, 61-406 Poznań
Grzegorz Wilkiel, telefon: 531 262 003


3. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu
O braku przeciwwskazań medycznych aby dziecko podjęło pracę o charakterze reklamowym (nie wystarczy zaświadczenie o treści: "dziecko jest zdrowe").
W orzeczeniach lekarskich powinno być jasne stwierdzenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez dziecko. Wnioski powinny posiadać datę wystawienia i pełne dane dziecka (imię, nazwisko i data urodzenia). Wątpliwości budzi wystawianie wniosków, w których lekarz wpisuje zaświadczenie "na czas nieokreślony", dlatego dążymy do tego, żeby wnioski były wystawione na minimum rok, a najlepiej na dwa lata. Lekarz powinien posiadać swój wzór takiego wniosku.
W razie problemów z uzyskaniem opinii od pediatry, prosimy o kontakt - służymy kontaktem do bezproblemowych lekarzy.

4. Zgoda dyrektora szkoły (jeżeli dziecko chodzi do szkoły)
Zgoda na udział w planach reklamowych w ramach zajęć: opinia, że dyrekcja zezwala na takie działania ponieważ dziecko nie ma problemów z nauką.
Dyrekcja powinna posiadać wzór takiego wniosku.

5. Pismo przewodnie

Proszę o uzupełnienie danych oraz podpisanie pisma. Datę dopiszemy w dniu wysyłki dokumentów do PIP.

POBIERZ WZÓR PISMA

My do powyższych dokumentów uzupełniamy pismo przewodnie i wszystkie dokumenty i składamy w inspektoracie, pod który podlegamy.

W momencie złożenia dokumentów dziecko może już brać udział w reklamach. Na zgodę czekamy około 14 dni.

Po uzyskaniu zgód, umowy mogą być wystawiane na dziecko (również rozliczenie roczne PIT).

W razie pytań, prosimy o kontakt – ilona@gawagai.pl.

Copyrighted Image